4. FORSINKELSE

Såfremt Teknidan A/S ikke kan levere til rette tid, skal Teknidan A/S give køber meddelelse herom og samtidig så vidt muligt angive, hvornår levering påregnes at kunne finde sted. Medmindre forsinkelse med levering skyldes uagtsomt forhold hos Teknidan A/S udskydes leveringstidspunktet i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

 

Leveringstidspunktet udskydes, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt. I tilfælde af forsinkelse med levering i mere end 8 dage som skyldes uagtsomt forhold hos Teknidan A/S, kan køber ved skriftlig meddelelse til Teknidan A/S kræve levering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 20 dage. Såfremt Teknidan A/S ikke leverer indenfor den således fastsatte frist, og dette skyldes uagtsomt forhold hos Teknidan A/S, kan køber ved skriftlig meddelelse til Teknidan A/S hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen. Teknidan A/S er ikke ansvarlig for købers tab, herunder indirekte tab såsom driftstab, mistet fortjeneste og lign., som følge af forsinkelse med levering og sådant tab erstattes ikke af Teknidan A/S.