Gennemveje til nedenstående dokument

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEKNIDAN A/S

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om leverancer fra Teknidan A/S, såfremt andet ikke følger af ufravigelige lovbestemmelser eller skriftlig aftale mellem parterne.

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre, accept/købers almindelige betingelser.

Betingelserne går endvidere forud for kundens eventuelle forpligtelser overfor og aftaler med 3. mand, der alle er Teknidan A/S uvedkommende og uden retsvirkning for Teknidan A/S.  

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder med det nødvendige sproglige tilpasninger tillige anvendelse ved Teknidan A/S’ udlejning af maskiner, materiel eller værktøj i tillæg til Teknidan A/S’ til enhver tid gældende lejebetingelser.

Teknidan A/S er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Sådanne ændringer med angivelse af varsel/ikrafttrædelsesdato vil være tilgængelige på Teknidan A/S’ hjemmeside.

Ved oprettelse som kunde hos Teknidan A/S accepterer kunden samtidig nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2. TILBUD OG PRISER

Alle priser opgives i danske kroner eksklusiv moms, med mindre andet er aftalt. Tilbud afgivet af Teknidan A/S bortfalder, medmindre skriftlig accept er kommet frem til Teknidan A/S inden 8 dage fra dateringen af tilbuddet eller den i tilbuddet anførte gyldighedsperiode/acceptfrist.

Priser angivet i prislister, annoncer og lign. er alene vejledende. Teknidan A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priser på grund af pålagte skatter, afgifter, bidrag, prisstigning på råvarer, emballage, arbejdslønninger og transport, samt ved ændring af valutakurser.

3. LEVERING

Levering sker ex works Teknidan A/S jf. Incoterms 2020. Returnering af varer skal ske i henhold til Teknidan A/S’ returneringsbestemmelser, specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Varerne fremsendes af Teknidan A/S til køber på den, efter Teknidan A/S’ opfattelse, mest hensigtsmæssige måde.

4. FORSINKELSE

Såfremt Teknidan A/S ikke kan levere til rette tid, skal Teknidan A/S give køber meddelelse herom og samtidig så vidt muligt angive, hvornår levering påregnes at kunne finde sted. Medmindre forsinkelse med levering skyldes uagtsomt forhold hos Teknidan A/S udskydes leveringstidspunktet i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

 

Leveringstidspunktet udskydes, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt. I tilfælde af forsinkelse med levering i mere end 8 dage som skyldes uagtsomt forhold hos Teknidan A/S, kan køber ved skriftlig meddelelse til Teknidan A/S kræve levering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 20 dage. Såfremt Teknidan A/S ikke leverer indenfor den således fastsatte frist, og dette skyldes uagtsomt forhold hos Teknidan A/S, kan køber ved skriftlig meddelelse til Teknidan A/S hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen. Teknidan A/S er ikke ansvarlig for købers tab, herunder indirekte tab såsom driftstab, mistet fortjeneste og lign., som følge af forsinkelse med levering og sådant tab erstattes ikke af Teknidan A/S.

5. MANGLER

Køber er forpligtet til straks ved leverancens modtagelse at foretage undersøgelse af varen med henblik på at konstatere, om varen er mangelfuld.

Køber skal straks og senest 24 timer fra leveringstidspunktet give skriftlig meddelelse om en eventuel mangel til Teknidan A/S. Afgiver køber ikke straks sådan meddelelse, uagtet køber har eller burde have opdaget manglen, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen om manglen, er Teknidan A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglen eller, efter Teknidan A/S’s valg, at foretage omlevering uden ugrundet ophold. Teknidan A/S bærer omkostningerne ved selve afhjælpningen eller omleveringen. Såfremt demontering, montering eller lign. medfører indgreb i andet end selve den mangelfulde vare, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køber. Køber bærer Teknidan A/S’ eventuelle meromkostninger til afhjælpning eller omlevering som følge af, at den mangelfulde vare ikke befinder sig på det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

Er manglen væsentlig og opfylder Teknidan A/S ikke sin forpligtelse til omlevering eller afhjælpning, kan køber skriftligt fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 8 dage.

Såfremt Teknidan A/S ikke opfylder sin forpligtelse til omlevering eller afhjælpning indenfor den således fastsatte frist, kan køber hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Bortset fra forpligtelsen til afhjælpning eller omlevering og forpligtelsen til tilbagebetaling af en eventuel erlagt købesum i tilfælde af ophævelse, er Teknidan A/S ikke ansvarlig for mangler og købers eventuelle tab som følge af mangler erstattes derfor ikke af Teknidan A/S. Dette gælder ethvert tab som følge af mangler, herunder indirekte tab såsom driftstab, mistet fortjeneste og lign.

6. PRODUKTANSVAR

Bortset fra de beføjelser, der fremgår af disse almindelige betingelser, har kunden ikke noget krav, og Teknidan A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktansvar, medmindre det følger af ufravigelige regler. Teknidan A/S er ligeledes under ingen omstændigheder ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller avancetab. Teknidan A/S’ ansvarsbegrænsning efter denne bestemmelse gælder tillige for enhver fejl eller forsømmelse ved Teknidan A/S’ eventuelle oplysninger, angivelser eller vejledning om holdbarhed, anvendelse eller lignende af et produkt.

Kunden opfordres til at søge teknisk rådgivning hos tredjemand i forbindelse med valg af produkter og disses funktioner, idet Teknidan A/S ikke påtager sig ansvar for sådan, medmindre parterne har indgået særskilt skriftlig aftale herom.

Teknidan er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varer er i kundens besiddelse. Teknidan A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I andre tilfælde er Teknidan A/S kun ansvarlig som beskrevet ovenfor og nedenfor om personskade.

Teknidan A/S er alene ansvarlig for personskade, hvis skaden beviseligt skyldes Teknidan A/S’ fejl eller forsømmelse.

Såfremt Teknidan A/S måtte blive pålagt ansvar for mangler eller defekt ved varer (herunder efter reglerne om produktansvar) over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Teknidan A/S skadesløs.

For BESTILLINGS-/SKAFFEVARER er Teknidan A/S kun ansvarlig for fejl og mangler i det omfang, leverandøren er ansvarlig.

Teknidan A/S hæfter ikke for garantier udstedt af leverandører og producenter.

7. BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal ske i overensstemmelse med Teknidan A/S’ til enhver tid gældende betalingsbetingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen.

8. EJENDOMSFORBEHOLD

Leverancen forbliver Teknidan A/S’ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

9. LOVVALG – VÆRNETING

Tvister i anledning af nærværende aftale, leverancen eller andre forhold, som har sammenhæng hermed skal afgøres efter dansk ret og sag herom skal anlægges ved Retten i Sønderborg, medmindre Teknidan A/S, efter eget valg anviser et andet værneting.

10. RETURNERING AF VARER TIL TEKNIDAN A/S

Teknidan A/S modtager ikke specielt hjemskaffede varer retur.

Returnering af varer i øvrigt og efterfølgende kreditering kan kun ske efterforudgående aftale med Teknidan A/S og inden for en af Teknidan A/S fastsat tidsfrist.

Forinden returnering skal Teknidan A/S kontaktes og kunden skal have modtaget et returnummer.

Varer der ikke er mærket med returnummer vil ikke blive krediteret og sendes retur til kunden for egen regning

Varen skal så vidt muligt returneres i original emballage og plomberinger må ikke være brudt.

Returnering inden for den af Teknidan A/S fastsatte tidsfrist krediteres uden returfradrag.

Returnering efter tidsfristens udløb medfører et fradrag i krediteringen på 20%.