5. MANGLER

Køber er forpligtet til straks ved leverancens modtagelse at foretage undersøgelse af varen med henblik på at konstatere, om varen er mangelfuld.

Køber skal straks og senest 24 timer fra leveringstidspunktet give skriftlig meddelelse om en eventuel mangel til Teknidan A/S. Afgiver køber ikke straks sådan meddelelse, uagtet køber har eller burde have opdaget manglen, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen om manglen, er Teknidan A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglen eller, efter Teknidan A/S’s valg, at foretage omlevering uden ugrundet ophold. Teknidan A/S bærer omkostningerne ved selve afhjælpningen eller omleveringen. Såfremt demontering, montering eller lign. medfører indgreb i andet end selve den mangelfulde vare, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køber. Køber bærer Teknidan A/S’ eventuelle meromkostninger til afhjælpning eller omlevering som følge af, at den mangelfulde vare ikke befinder sig på det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

Er manglen væsentlig og opfylder Teknidan A/S ikke sin forpligtelse til omlevering eller afhjælpning, kan køber skriftligt fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 8 dage.

Såfremt Teknidan A/S ikke opfylder sin forpligtelse til omlevering eller afhjælpning indenfor den således fastsatte frist, kan køber hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Bortset fra forpligtelsen til afhjælpning eller omlevering og forpligtelsen til tilbagebetaling af en eventuel erlagt købesum i tilfælde af ophævelse, er Teknidan A/S ikke ansvarlig for mangler og købers eventuelle tab som følge af mangler erstattes derfor ikke af Teknidan A/S. Dette gælder ethvert tab som følge af mangler, herunder indirekte tab såsom driftstab, mistet fortjeneste og lign.