6. PRODUKTANSVAR

Bortset fra de beføjelser, der fremgår af disse almindelige betingelser, har kunden ikke noget krav, og Teknidan A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktansvar, medmindre det følger af ufravigelige regler. Teknidan A/S er ligeledes under ingen omstændigheder ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller avancetab. Teknidan A/S’ ansvarsbegrænsning efter denne bestemmelse gælder tillige for enhver fejl eller forsømmelse ved Teknidan A/S’ eventuelle oplysninger, angivelser eller vejledning om holdbarhed, anvendelse eller lignende af et produkt.

Kunden opfordres til at søge teknisk rådgivning hos tredjemand i forbindelse med valg af produkter og disses funktioner, idet Teknidan A/S ikke påtager sig ansvar for sådan, medmindre parterne har indgået særskilt skriftlig aftale herom.

Teknidan er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varer er i kundens besiddelse. Teknidan A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I andre tilfælde er Teknidan A/S kun ansvarlig som beskrevet ovenfor og nedenfor om personskade.

Teknidan A/S er alene ansvarlig for personskade, hvis skaden beviseligt skyldes Teknidan A/S’ fejl eller forsømmelse.

Såfremt Teknidan A/S måtte blive pålagt ansvar for mangler eller defekt ved varer (herunder efter reglerne om produktansvar) over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Teknidan A/S skadesløs.

For BESTILLINGS-/SKAFFEVARER er Teknidan A/S kun ansvarlig for fejl og mangler i det omfang, leverandøren er ansvarlig.

Teknidan A/S hæfter ikke for garantier udstedt af leverandører og producenter.