SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEKNIDAN HANDELSSELSKAB APS

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om leverancer fra Teknidan Handelsselskab ApS, såfremt andet ikke følger af ufravigelige lovbestemmelser eller skriftlig aftale 

2. TILBUD OG PRISER

Alle priser opgives i danske kroner eksklusiv moms, med mindre andet er aftalt. Tilbud afgivet af Teknidan Handelsselskab ApS bortfalder, medmindre skriftlig accept er kommet frem til Teknidan Handelsselskab ApS inden 8 dage fra dateringen af tilbuddet eller den i tilbuddet anførte gyldighedsperiode. Priser angivet i prislister, annoncer og lign. er alene vejledende. Teknidan Handelsselskab ApS forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at
ændre priser på grund af pålagte skatter, afgifter, bidrag, prisstigning på råvarer, emballage, arbejdslønninger og transport, samt ved ændring af valutakurser.

Minimums fakturabeløb.: 100 kr. Eksklusiv moms

3. LEVERING

Levering sker ex works Teknidan Handelsselskab ApS jf. Incoterms 2000. Returnering af varer skal ske i henhold til Teknidan Handelsselskab ApS returnerings bestemmelser, specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Varerne fremsendes af Teknidan Handelsselskab ApS til køber på den, efter Teknidan Handelsselskab ApS opfattelse, mest hensigtsmæssige måde.

4. FORSINKELSE

Finder Teknidan Handelsselskab ApS, at man ikke kan levere i rette tid, skal Teknidan Handelsselskab ApS give køber meddelelse herom og samtidig så vidt muligt angive, hvornår levering påregnes at kunne finde sted. Medmindre forsinkelse med levering skyldes uagtsomt forhold hos Teknidan Handelsselskab ApS udskydes leveringstidspunktet i det omfang det efter omstændighederne skønnes rimeligt, hvorefter punkt 4.3 finder tilsvarende anvendelse. Leveringstidspunktet udskydes, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt. I tilfælde af forsinkelse med levering i mere end 8 dage som skyldes uagtsomt forhold hos Teknidan Handelsselskab ApS kan køber ved skriftlig meddelelse til Teknidan Handelsselskab ApS kræve levering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 20 dage. Såfremt Teknidan Handelsselskab ApS ikke leverer indenfor den således fastsatte frist, og dette skyldes uagtsomt forhold hos Teknidan Handelsselskab ApS, kan køber ved skriftlig meddelelse til Teknidan Handelsselskab ApS hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen. Teknidan Handelsselskab ApS er ikke ansvarlig for købers tab, herunder indirekte tab såsom driftstab, mistet fortjeneste og lign., som følge af forsinkelse med levering og sådant tab erstattes derfor ikke af Teknidan Handelsselskab ApS.

5. MANGLER

Køber er forpligtet til straks efter leverancens modtagelse at foretage en omhyggelig undersøgelse af varen med henblik på at konstatere, om varen er mangelfuld. Køber skal straks og senest 2 år efter leveringstidspunktet give skriftlig meddelelse om en eventuel mangel til Teknidan Handelsselskab ApS. Afgiver køber ikke straks sådan meddelelse uagtet køber har eller burde have opdaget manglen, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i henhold til punkt 5.2 er Teknidan Handelsselskab ApS berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglen eller, efter Teknidan Handelsselskab ApS valg, at foretage omlevering uden ugrundet ophold. Teknidan Handelsselskab ApS bærer omkostningerne ved selve afhjælpningen eller omleveringen. Såfremt demontering, montering eller lign. medfører indgreb i andet end selve den mangelfulde vare, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køber. Køber bærer Teknidan Handelsselskab ApS eventuelle meromkostninger til afhjælpning eller omlevering som følge af, at den mangelfulde vare ikke befinder sig på det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet. Er manglen væsentlig og opfylder Teknidan Handelsselskab ApS ikke sin forpligtelse i henhold til punkt 5.3, kan køber skriftligt fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 8 dage. Såfremt Teknidan Handelsselskab ApS ikke opfylder sin forpligtelse i henhold til punkt 5.3 indenfor den således fastsatte frist, kan køber hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Bortset fra forpligtelsen til afhjælpning eller omlevering i henhold til punkt 5.3 og forpligtelsen til tilbagebetaling af en eventuel erlagt købesum i tilfælde af ophævelse, er Teknidan Handelsselskab ApS ikke ansvarlig for mangler og købers eventuelle tab som følge af mangler erstattes derfor ikke af Teknidan Handelsselskab ApS. Dette gælder ethvert tab som følge af mangler, herunder indirekte tab såsom driftstab, mistet fortjeneste og lign.

6. PRODUKTANSVAR

Teknidan Handelsselskab ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køber. Tilsvarende gælder for skade forvoldt af produkter fremstillet af køber og hvori leverancen indgår. I intet tilfælde er Teknidan Handelsselskab ApS ansvarlig for driftstab, mistet fortjeneste eller andre indirekte tab. Køber skal holde Teknidan Handelsselskab ApS skadesløs i den udstrækning Teknidan Handelsselskab ApS pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Teknidan Handelsselskab ApS efter punkt 6.2 og 6.3 ikke er ansvarlig for overfor køber. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Teknidan Handelsselskab på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af leverancen eller af et produkt hvori leverancen indgår.

7. BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal ske i overensstemmelse med Teknidan Handelsselskab ApS til enhver tid gældende betalingsbetingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen.

8. EJENDOMSFORBEHOLD

Leverancen forbliver Teknidan Handelsselskab ApS ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

9. LOVVALG – VÆRNETING

I tvistigheder i anledning af aftalen, leverancen og alt, som har sammenhæng hermed skal afgøres efter dansk ret og sag herom skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København, medmindre Teknidan Handelsselskab ApS, efter eget valg anviser et andet værneting.

 

 

Returnering af varer til Teknidan Handelsselskab ApS

• Specielt hjemskaffede varer tages ikke retur.

• Returnering af vare og efterfølgende kreditering kan kun ske efterforudgående aftale med Teknidan Handelsselskab ApS inden for en fastsat tidsfrist.

• Kontakt Teknidan Handelsselskab ApS inden returnering og få et returnummer.

• Vare der ikke er mærket med returnummer vil ikke blive krediteret og sendes retur til kunden for egen regning

• Varen skal så vidt muligt returneres i original emballage og plomberinger må ikke være brudt.

• Returnering inden for en fastsat tidsfrist krediteres uden returfradrag. Er tidsfristen overskredet fratrækkes 20%.